Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1801/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΩΖ9Φ46907Θ-Ι4Ξ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1801/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 17/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2022 09:26:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ9Φ46907Θ-Ι4Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου