Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.315/2021 Π25Θ6 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΕΤ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ " από την εταιρεία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – ΑΔΑ: ΩΥΛΡ46907Θ-ΙΣΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.315/2021 Π25Θ6 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΕΤ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ "
από την εταιρεία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Ημερομηνία: 18/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2022 10:38:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΛΡ46907Θ-ΙΣΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου