Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ333/2022 Π22Θ30 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία MEDIC PLAN HEALTH PROJECT IKE – ΑΔΑ: ΩΤΘΤ46907Θ-8Ε4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ333/2022 Π22Θ30 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία MEDIC PLAN HEALTH PROJECT IKE
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 11:03:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΘΤ46907Θ-8Ε4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου