Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1082/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΣΒΤ46907Θ-Δ5Ζ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1082/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 17/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2022 09:28:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΒΤ46907Θ-Δ5Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου