ΓΛΥΦΑΝΟ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ 0 & 40 ΜΟΙΡΩΝ – ΑΔΑ: ΩΝΕΒ46907Θ-0ΧΞ

Θέμα: ΓΛΥΦΑΝΟ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ 0 & 40 ΜΟΙΡΩΝ
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 10:46:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΕΒ46907Θ-0ΧΞ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου