Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Παρατηρήσεων Τεχνικών Προδιαγραφών για προμήθεια μίας (1) διαθερμίας ενδοσκοπήσεων με χρήση αερίου Argon για τις ανάγκες του τμήματος των Ενδοσκοπήσεων – ΑΔΑ: ΩΝΔΛ46907Θ-ΨΛ5

Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Παρατηρήσεων Τεχνικών Προδιαγραφών για προμήθεια μίας (1) διαθερμίας ενδοσκοπήσεων με χρήση αερίου Argon για τις ανάγκες του τμήματος των Ενδοσκοπήσεων
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2022 09:03:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΔΛ46907Θ-ΨΛ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου