ΧΕ-1826 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 , CLAW BACK A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 (207.56), REBATE A ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (1.14) – ΑΔΑ: ΩΔΨΕ46907Θ-4ΣΒ

Θέμα: ΧΕ-1826 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 , CLAW BACK A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 (207.56), REBATE A ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (1.14)
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:02:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΨΕ46907Θ-4ΣΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου