ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΥ Τ – ΑΔΑ: ΩΔΗΞ46907Θ-ΑΒΝ

Θέμα: ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΥ Τ
Ημερομηνία: 31/10/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2022 09:39:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΗΞ46907Θ-ΑΒΝ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου