ΧΕ-1848 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΩΔ9Μ46907Θ-Χ9Η

Θέμα: ΧΕ-1848 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 09:59:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ9Μ46907Θ-Χ9Η
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου