Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.308/2021 ΚΕΦΙΑΠ Συμβαση Νοσοκομείου για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ απο την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ – ΑΔΑ: ΩΧΡΗ46907Θ-ΞΜΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.308/2021 ΚΕΦΙΑΠ Συμβαση Νοσοκομείου για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ απο την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 08:09:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΡΗ46907Θ-ΞΜΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου