ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΕ ΣΤΟ 1156/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΡΑΤΣΑ ΑΝΤΡΕΑ – ΑΔΑ: ΩΧΩ446907Θ-Π3Υ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΕ ΣΤΟ 1156/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΡΑΤΣΑ ΑΝΤΡΕΑ
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 12:54:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΩ446907Θ-Π3Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου