ΧΕ-1853 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: ΩΧΙ846907Θ-ΞΑΗ

Θέμα: ΧΕ-1853 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 10:00:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΙ846907Θ-ΞΑΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου