ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤ ACCESS CONTROL 2 ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ Τ.Ε.Ι 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ – ΑΔΑ: ΩΑΒΖ46907Θ-6Α2

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤ ACCESS CONTROL 2 ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ Τ.Ε.Ι 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2022 12:03:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΒΖ46907Θ-6Α2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου