Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.348/2022 Π23Θ19 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ " από την εταιρεία AMVIS HELLAS AE – ΑΔΑ: ΩΑΒΞ46907Θ-6ΒΩ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.348/2022 Π23Θ19 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ "
από την εταιρεία AMVIS HELLAS AE
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 09:48:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΒΞ46907Θ-6ΒΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου