ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 64/2022 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ REAL TIME PCR (CPV: 33696500-0)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 205.800,00€ πλέον ΦΠΑ 0% ήτοι 205.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: ΩΑΟΔ46907Θ-ΨΣΨ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 64/2022
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ REAL TIME PCR
(CPV: 33696500-0)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 205.800,00€ πλέον ΦΠΑ 0% ήτοι 205.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2022 09:16:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΟΔ46907Θ-ΨΣΨ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου