Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «TONER». – ΑΔΑ: ΩΑΚΤ46907Θ-ΚΟΗ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «TONER».
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 07:38:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΚΤ46907Θ-ΚΟΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου