Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 23/17-10-2022(θέμα 30ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: Ω8ΞΚ46907Θ-5Κ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 23/17-10-2022(θέμα 30ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:32:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΞΚ46907Θ-5Κ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου