Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΔΑ: Ω2ΛΖ46907Θ-ΛΝΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 05/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2022 14:17:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΛΖ46907Θ-ΛΝΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου