ΧΕ-1740 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1293/2022 – ΑΔΑ: 9ΞΞΟ46907Θ-6ΦΜ

Θέμα: ΧΕ-1740 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1293/2022
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 14:28:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΞΟ46907Θ-6ΦΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου