Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ333/2021 Π27Θ9 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ " από την εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: 9ΒΛ046907Θ-17Λ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ333/2021 Π27Θ9 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ "
από την εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 11:05:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΛ046907Θ-17Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου