Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.4/2022 Π31Θ19 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ " από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ – ΑΔΑ: 9Θ9Α46907Θ-ΓΩΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.4/2022 Π31Θ19 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ "
από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ
Ημερομηνία: 18/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2022 13:47:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ9Α46907Θ-ΓΩΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου