ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΠΥΚΨΥ5 ΚΑΙ ΤΠΥΚΨΥ4 – ΑΔΑ: 9ΠΘΖ46907Θ-ΖΩΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΠΥΚΨΥ5 ΚΑΙ ΤΠΥΚΨΥ4
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 10:13:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΘΖ46907Θ-ΖΩΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου