Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.302/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ – ΑΔΑ: 9ΟΥ246907Θ-ΩΛ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.302/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 17/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2022 11:38:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΥ246907Θ-ΩΛ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου