Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 414/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΩΩΩ46907Θ-Μ1Λ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 414/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 03/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2022 12:04:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΩΩ46907Θ-Μ1Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου