ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 400CC – ΑΔΑ: 9ΩΟΟ46907Θ-37Θ

Θέμα: ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 400CC
Ημερομηνία: 05/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2022 12:04:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΟΟ46907Θ-37Θ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου