Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.401/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SLA " από την εταιρεία COMPUTER TEAM AEBE – ΑΔΑ: 9ΝΙΡ46907Θ-2Ι1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.401/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SLA "
από την εταιρεία COMPUTER TEAM AEBE
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 14:09:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΙΡ46907Θ-2Ι1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου