Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ153/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " από την εταιρεία ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ – ΑΔΑ: 9ΜΗΩ46907Θ-3ΧΩ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ153/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ "
από την εταιρεία ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ
Ημερομηνία: 05/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2022 14:46:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΗΩ46907Θ-3ΧΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου