ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΧΕΛΙΔΩΝΗ – ΑΔΑ: 9Φ9Ζ46907Θ-2ΣΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΧΕΛΙΔΩΝΗ
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 14:43:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ9Ζ46907Θ-2ΣΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου