Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ". – ΑΔΑ: 9Φ5646907Θ-4ΨΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ".
Ημερομηνία: 26/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2022 11:55:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ5646907Θ-4ΨΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου