Την ανάγκη εκτέλεσης αρ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ". – ΑΔΑ: 9ΕΜ346907Θ-ΤΔΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης αρ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ".
Ημερομηνία: 12/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2022 14:22:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΜ346907Θ-ΤΔΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου