Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.308/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΕΕ – ΑΔΑ: 9ΧΖ446907Θ-1Φ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.308/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΕΕ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 13:36:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΖ446907Θ-1Φ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου