ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 6 ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ – ΑΔΑ: 91ΜΓ46907Θ-ΛΨΤ

Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 6 ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 12:47:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΜΓ46907Θ-ΛΨΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου