Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 24/15-10-2021(θέμα 28ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΦΙΑΛΗ ΝΕΡΟΥ – ΑΔΑ: 90ΩΞ46907Θ-ΩΜ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 24/15-10-2021(θέμα 28ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΦΙΑΛΗ ΝΕΡΟΥ
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 12:08:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΩΞ46907Θ-ΩΜ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου