ΧΕ-1816 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΦΑΡΜΑΚΑ " (ΑΡΙΘΜΟΣ 02/2020 ΕΠΥ 4_2014 Β ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ) , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΥΖΜ46907Θ-Θ4Υ

Θέμα: ΧΕ-1816 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΦΑΡΜΑΚΑ " (ΑΡΙΘΜΟΣ 02/2020 ΕΠΥ 4_2014 Β ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ) , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2022 14:14:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΖΜ46907Θ-Θ4Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου