ΧΕ-1673 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6ΞΡΒ46907Θ-ΖΗ9

Θέμα: ΧΕ-1673 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 03/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 09:47:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΡΒ46907Θ-ΖΗ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου