ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK AE ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΣΕΩΝ POS – ΑΔΑ: 6ΒΦΚ46907Θ-ΡΒ8

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK AE ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΣΕΩΝ POS
Ημερομηνία: 31/10/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2022 11:06:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΦΚ46907Θ-ΡΒ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου