Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ – ΑΔΑ: 6ΘΙΦ46907Θ-ΡΨ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 08:38:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΙΦ46907Θ-ΡΨ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου