ΧΕ-1738 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 6Ρ2Ο46907Θ-4ΞΛ

Θέμα: ΧΕ-1738 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:41:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ2Ο46907Θ-4ΞΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου