Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1989/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΨΜΠ46907Θ-85Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1989/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 17/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2022 09:03:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΜΠ46907Θ-85Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου