ΧΕ-1770 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΟΒΙ46907Θ-8ΣΗ

Θέμα: ΧΕ-1770 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:07:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΒΙ46907Θ-8ΣΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου