ΧΕ-1780 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 6ΩΣ546907Θ-ΒΓΩ

Θέμα: ΧΕ-1780 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ημερομηνία: 12/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 08:10:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΣ546907Θ-ΒΓΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου