Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.305/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία MEDICIN Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ – ΑΔΑ: 6ΟΙ046907Θ-ΠΚ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.305/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία MEDICIN Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 13:39:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΙ046907Θ-ΠΚ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου