Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 23/17-10-2022(θέμα ΕΗΔ4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 6Ω2Β46907Θ-ΤΞ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 23/17-10-2022(θέμα ΕΗΔ4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2022 11:41:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω2Β46907Θ-ΤΞ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου