ΧΕ-1781 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 6ΝΦ946907Θ-ΗΨΚ

Θέμα: ΧΕ-1781 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ημερομηνία: 12/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 11:17:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΦ946907Θ-ΗΨΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου