Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ324/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ – ΑΔΑ: 6ΚΘ846907Θ-ΣΜ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ324/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2022 11:21:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΘ846907Θ-ΣΜ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου