Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.208/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" από την εταιρεία TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΛΑΣ ΑΕΕ – ΑΔΑ: 6ΙΠ546907Θ-Ψ0Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.208/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ"
από την εταιρεία TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΛΑΣ ΑΕΕ
Ημερομηνία: 18/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2022 13:31:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΠ546907Θ-Ψ0Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου