Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ167/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ " από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: 6ΗΓ946907Θ-ΚΙΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ167/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ "
από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 09:57:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΓ946907Θ-ΚΙΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου