ΧΕ-1762 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2 – ΑΔΑ: 6ΓΥΦ46907Θ-ΨΘΚ

Θέμα: ΧΕ-1762 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2
Ημερομηνία: 11/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 10:51:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΥΦ46907Θ-ΨΘΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου