ΧΕ-1829 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 , Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 241.02), Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 ( ΥΠΟΛΟΙΠΟ 188.17) – ΑΔΑ: 6Γ7Α46907Θ-Δ4Ξ

Θέμα: ΧΕ-1829 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 , Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 241.02), Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 ( ΥΠΟΛΟΙΠΟ 188.17)
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:31:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ7Α46907Θ-Δ4Ξ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου