ΧΕ-1691 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 – ΑΔΑ: 6ΦΨΟ46907Θ-ΧΕ1

Θέμα: ΧΕ-1691 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:07:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΨΟ46907Θ-ΧΕ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου